-----------فهرست مطالب------------

 • مقدمه ناشر
 • مقدمه تحقيق
 • روش تحقيق
 • پيشگفتار
 • مقاله اولى در نقل لفظ حديث شريف است تيمنا و تبركا
 • تنبيه :
 • مقاله دوم در بيان شمه اى از حقيقت عقل و جهل و بيان مراد حديث شريف :
 • مقاله سوم : در شمه اى از خصايص و صفات دو حقيقت عقليه و جهليه ، به حسب آنچه در اين حديث شريف به آن اشاره فرموده
 • در بيان صفات جهل
 • توجيه ديگر در معنى اجاج
 • حكمة الهية در بيان سرّ آنكه عقل به نور حق نسبت داده شده وجهل به بحر اجاج
 • مقاله چهارم در بيان شمه اى از حقيقت اقبال و ادبار عقل و جهل كلى و جزئى
 • در توجيه ديگر از اقبال و ادبار عقل است
 • در بيان تفاوت بين ادبار عقل و جهل است
 • لطيفة عرفانية و حقيقة ايمانية
 • مقاله پنجم در شرح اجمالى از بعض الفاظ حديث شريف :
 • نكتة
 • مقاله ششم در بيان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه ، كه مقصود از تحرير اين رساله است ، نه از جميع وجوه
 • مقصد اول (در بيان خير و شر)
 • فصل اول مقصود از خير و شر
 • فصل دوم در توضيح و تشريح اين مقصود است :
 • فصل سوم در بيان آنكه ، فطرت مخموره بى حجاب وزير عقل و مبدا خيرات است و خود خير است ، و فطرت محجوبه به طبيعت وزير جهل و مبدا شرور و خود شر است :
 • فصل چهارم ضرورت اصلاح نفس :
 • مقصد دوم : مقصود از ايمان
 • فصل اول ، مقصود از ايمان :
 • فصل دوم در توضيح و تتميم اين مطلب است :
 • فصل سوم در استشهاد براى اين مقصد به دليل نقلى
 • فصل چهارم در بيان آنكه ايمان بر طبق فطرت است و كفر خارج از طريقه فطرت است:
 • فصل پنجم ، راه تحصيل ايمان :
 • مقصد سوم : در بيان تصديق و ضد آن جحود است
 • فصل اول ،مقصود از تصديق و جحود:
 • فصل دوم اصلاح نفس از جحود:
 • مقصد چهارم : در رجاء و ضد آن است كه قنوط است
 • فصل اول : در بيان آنكه رجاء و اميدوارى از جنود عقل است ، و قنوط و نااميدى از جنود جهل و ابليس است :
 • فصل دوم در بيان فرق مابين رجاء و غرور است :
 • فصل سوم : در فرق ميان خوف كه از جنود عقل و رحمان است و ميان قنوط كه از جنود جهل و شيطان است
 • فصل چهارم در كيفيت جمع بين خوف و رجا است :
 • مقصد پنجم : در بيان عدل و ضد آن است كه جور است
 • فصل اول : مقصود از عدالت و جور:
 • فصل دوم : عدالت و جور در كتب اخلاقيه :
 • فصل سوم : در تحصيل فضيلت عدالت :
 • مقصد ششم : در بيان رجاء و ضد آن است كه سخط است
 • فصل اول : مقصود از رضا و سخط:
 • فصل دوم : در بيان آنكه رضا از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است ، چنانچه سخط از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است :
 • فصل سوم : در بيان مراتب رضا است :
 • فصل چهارم : مبادى مقام رضا:
 • فصل پنجم : در بيان ابتلاء مؤ منين :
 • فصل ششم : در فضيلت رضا و ذم سخط از طريق نقل :
 • مقصد هفتم : در شكر و ضد آن است كه كفران است
 • فصل اول : در معنى شكر است :
 • فصل دوم : در مراتب شكر:
 • فصل سوم : در بيان آنكه شكر از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است ، چنانچه كفران از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است :
 • فصل چهارم : در نقل بعض احاديث شريفه در اين باب :
 • مقصد هشتم : در طمع و ضد آن است كه ياس است
 • فصل اول : مقصود از طمع و ياس :
 • فصل دوم : در بيان تاثير طمع و ياس :
 • مقصد نهم : در توكل است ، و ضد آن كه حرص است
 • فصل اول : در بيان معنى توكل است :
 • فصل دوم : در اركان توكل است :
 • فصل سوم : در تعقيب اين باب و موعظت اولوا الالباب است :
 • فصل چهارم : در معرفت بعض مراتب و درجات توكل است :
 • فصل پنجم : در بيان آنكه توكل از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و اشاره به معنى حرص و اينكه از جنود جهل و ابليس و از لوازم فطرت محجوبه است :
 • فصل ششم : در مدح توكل و ذم حرص از طريق نقل :
 • تتمة
 • مقصد دهم و يازدهم در رافت و رحمت و ضد آنها است كه قسوت و غضب است
 • فصل اول مقصود از رافت و قسوت :
 • فصل دوم : در بيان تاثير رافت :
 • فصل سوم : فرق ميان قساوت و غضب :
 • فصل چهارم : در بيان آنكه رافت از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است :
 • فصل پنجم : در بيان ثمرات قوه غضبيه :
 • فصل ششم : در بيان انحراف قوه غضبيه :
 • فصل هفتم : در ذكر جمله اى از احاديث شريفه در اين باب :
 • فصل هشتم : در ذكر مختصرى براى علاج غضب :
 • فصل نهم : در ذكر علاج غضب ، در حال سكونت نفس به قلع ماده آن ، و علاج اسباب مهيجه آن :
 • مقصد دوازدهم : در علم و ضد آنكه جهل است
 • فصل اول : مقصود از علم و جهل :
 • فصل دوم : در بيان آنكه علم از افضل فضايل است :
 • فصل سوم : در بيان آنكه علم ، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و جهل ، از لواز م فطرت محجوبه و از جنود ابليس است
 • فصل چهارم : در ذكر شمه مختصرى در فضايل علم از طريق نقل :
 • مقصد سيزدهم : در فهم است و ضد آن كه حمق است
 • فصل اول : مقصود از فهم و حمق :
 • فصل دوم : در تعقيب اين مقصد و موعظت در اين باب :
 • فصل سوم : در بيان آنكه فهم از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است ،و حمق از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل است :
 • مقصد چهاردهم : در عفت است و ضد آن هتك است و در آن پنج فصل است .
 • فصل اول : در بيان معنى عفت است :
 • تتميم
 • فصل دوم : در بيان ثمرات قوه شهويه :
 • فصل سوم : در بيان تاثير اعمال در قلب :
 • فصل چهارم : موعظت براى اصلاح نفس :
 • فصل پنجم : در ذكر بعضى روايات در فضيلت عفت :
 • مقصد پانزدهم : در زهد و ضد آن كه رغبت است
 • فصل اول : در معنى زهد و رغبت است :
 • فصل دوم : در درجات و مراتب زهد است :
 • فصل سوم : در بيان منزلت زهد نسبت به مقام سلوك انسانيت وكمال روحانيت :
 • فصل چهارم : در بيان آنكه رغبت به دنيا موجب احتجاب از حق است :
 • فصل پنجم : در بيان آنكه زهد از فطريات و لوازم فطرت مخموره است ، و رغبت از لوازم احتجاب فطرت است
 • فصل ششم : در استشهاد به ادله نقليه ، در اين باب :
 • چند روايت در باب زهد
 • مقصد شانزدهم : در رفق و ضد آن است كه خرق است
 • فصل اول : در بيان معنى رفق و خرق :
 • فصل دوم : در بيان دخالت رفق در امور انسان :
 • فصل سوم : در بيان آنكه رفق و مدارا از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و خرق و عنف از جنود جهل و ابليس و از لوازم فطرت محبوبه است :
 • فصل چهارم : در ذكر بعض از اخبار شريفه در اين باب و بيان اجمالى آنها
 • مقصد هفدهم : در رهبت است و ضد آن جرئت است
 • فصل اول : در بيان معنى رهبت :
 • فصل دوم : در بيان اختلاف درجات خوف است :
 • فصلسوم : در بيان آنكه خوف و رهبت از فطريات مخموره و جنود عقل و رحمان است ، و جرئت از احتجاب فطرت و جنود جهل و شيطان است :
 • مقصد هيجدهم : در تواضع است و ضد آن كبر است
 • فصل اول : در معنى تواضع و كبر است :
 • فصل دوم : در بيان درجات تواضع و تكبر است :
 • فصل سوم : شرح صدر و ضيق صدر
 • فصل چهارم : موعظت در اين باب :
 • فصل پنجم : در شمه اى از احاديث شريفه در اين باب :
 • فصل ششم : در شمه اى از احاديث درباره تكبر:
 • فصل هفتم : در بيان آنكه تواضع از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و تكبر از جنود جهل و از لوازم فطرت محجوبه است
 • مقصد نوزدهم : در توده و ضد آن است كه تسرّع است
 • فصل اول : در بيان آنكه تؤ ده و تسرّع از صفات ظاهره و باطنه است :
 • فصل دوم : دربيان مقصود از تؤ ده و تسرع :
 • فصل سوم : در بيان آنكه تانى و تثبت از فطريات مخموره و از جنود عقل است ، و تسرع و شتابزدگى و بى ثباتى و بى قرارى از جنود جهل و ابليس و از فطريات محجوبه است :
 • مقصد بيستم : در حلم است و ضد آن كه سفه است
 • فصل اول : در بيان معنى حلم و سفه :
 • فصل دوم : در بيان ثمرات قوه غضبيه :
 • فصل سوم : در بيان خطرات انحراف قوه غضبيه :
 • فصل چهارم : در بيان علاج غضب در حال فواران آن :
 • فصل پنجم : در علاج اساسى سفه و افراط غضب به علاج اسباب مهيجه آن :
 • فصل ششم : در بيان تحصيل ملكه حلم است :
 • فصل هفتم : در ذكر فضايل حلم از طريق منقول :
 • مقصد بيست و يكم : در صمت ، و ضد آن كه هذر است
 • فصل اول : در بيان فوائد صمت است :
 • فصل دوم : در بيان زيانهاى هذر و هذيان واشتغال به كلام باطل و لغو، و سخنان بيهوده و بى فائده :
 • فصل سوم : در ذكر فضايل صمت و عيوب هذر از طريق نقل :
 • فصل چهارم : در بيان آنكه صمت به آن معنى كه مقصود در اين حديث است ، از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است ؛ و هذر و هذيان از جنود جهل و ابليس و از فطريات محجوبه است :
 • مقصد بيست و دوم : در استسلام است ، و ضد آن استكبار است
 • فصل اول : مقصود از استسلام و استكبار:
 • فصل دوم : در بيان آنكه استسلام از جنود عقل و استكبار از جنود جهل است :
 • مقصد بيست و سوم : در تسليم و ضد آن است كه شك است
 • فصل اول : مقصود از تسليم و شك :
 • فصل دوم : در بيان فوائد تسليم :
 • فصل سوم : در بيان آنكه تسليم از جنود عقل و رحمان است و لازمه فطرت مخموره است، و ضد آن از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است :
 • مقصد بيست و چهارم : در صبر و ضد آن است كه جزع است
 • فصل اول : مقصود از صبر و جزع :
 • فصل دوم : در بيان مراتب صبر است :
 • فصل سوم : در بعض مراتب صبر، كه مخصوص به اهل سلوك و كمّل اولياء است :
 • فصل چهارم : در بيان آنك صبر از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و جزع وبى تابى از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه است :
 • فصل پنجم : در بيان احاديث در اين باب :
 • مقصد بيست و پنجم : در صفح و ضد آن است كه انتقام است و در آن دوفصل است . فصل اول در بيان ثمرات صفح و مضرات انتقام :
 • فصل دوم : در ذكر بعضى از احاديث شريفه در اين باب :